HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

MİLLİLİK BELGESİ TALİMATI

(Karar Tarihi : 25.12.2007    Yayın Tarihi : 12.03.2008)

 

 

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın amacı; uluslararası halter yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara,  milli sporcu belgesi verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat; Türkiye Halter Federasyonunun temsil edildiği uluslararası halter müsabakalarına katılan sporcuları kapsar.

          Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır

 

Tanımlar

Madde 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Başkan                          : Halter Federasyonu Başkanını,

Federasyon                    : Türkiye Halter Federasyonunu,

Resmi yarışma                : Federasyon faaliyet programlarında yer alan müsabakaları,

Temsil görevi                  : Birden fazla ülkenin katıldığı resmi müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme görevini,

Millilik Belgesi                : Talimatın 7.ci maddesinde belirtilen müsabakalara katılanlara verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Temsil Görevinin Verilmesi

Madde 5 — Halter branşında temsil görevi Federasyon Başkanı onayı ile verilir.

Temsil Görevinin Yerine Getirilmesi

Madde 6 — Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için sporcunun yurtiçinde veya yurtdışında yapılan uluslararası resmi müsabakalara ait listelerde isimlerinin olması yeterli olmayıp, sporcunun müsabakalara fiilen katılmış olması şarttır.

Milli Sporcu Belgesi Kazanma

Madde 7 — Yurtiçinde veya yurtdışında yapılan;

 1. a) Olimpiyat oyunları,
 2. b) Dünya şampiyonası,
 3. c) Avrupa şampiyonası,

ç) Akdeniz oyunları,

 1. d) Karadeniz oyunları,
 2. e) Güneydoğu Avrupa ülkeleri oyunları,
 3. f) Üniversiade oyunları, Üniversiteler Dünya Şampiyonaları
 4. g) Dünya ve Avrupa gençlik olimpik festivali,

ğ) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) her dört yılda bir yapılan Dünya askeri oyunları ile her sene yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonaları,

 1. h) Uluslararası federasyonlarca düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı hedefleyenkalifikasyon ve kota müsabakaları, klasman listesinde yer alan, başkanın onayladığı resmi listede ismi bulunan sporcular 6. Maddede yer alan müsabakalara fiilen katılma şartını yerine getirmişlerse milli olmuş sayılır ve bu sporculara Milli Sporcu Belgesi verilir.

Uluslararası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu Talimatın 8 inci maddesinde belirtilen suçları işlediği tespit edilen sporculara Milli Sporcu Belgesi verilmez.”

Kazanılan Millilik Belgesini Kaybetme Halleri

Madde 8 — Millilik Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı, tecil edilmiş olsa dahi ceza alanlar ile 7/12/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı Disiplin Talimatı gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara, milli sporcu belgesi verilmez, verilmiş ise iptal edilir .

Temsil görevi sayısının tespiti

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen müsabakalara katılarak yarışan halterci temsil görevini fiilen yerine getirmiş ve bir defa milli sporcu olmuş sayılırlar.

Milli sporcu belgesi verilmesi

Madde 10 — Bu Talimat hükümlerine göre milli olan veya milli sporcu belgesi almak isteyen sporcularla ilgili aşağıdaki belgeler hazırlanır:

 1. a) Görevlendirme onayı.
 2. b) Müsabaka sonuç listesi.
 3. c) Sporcunun dilekçesi.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte iki nüsha olarak doldurulan Milli Sporcu Belgesi, Genel Sekreter ve Başkan tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir, diğer nüshası ise  Federasyonda saklanır.  Talep halinde Millilik Belgesi üç nüsha düzenlenip üçüncü nüsha kullanılacağı kuruluşa ayrıca gönderilir.

Milli sporcu kayıtları

Madde 11 — Federasyonca verilen her belgeye bir numara verilir.

Belgelerin kopyaları ayrı bir dosyada toplanarak veya bir kayıt defteri marifetiyle kayıtları tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

Madde 12 — Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış milli sporcu olma hakları saklıdır.

 

Yürürlük

Madde 13 — Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Talimat hükümlerini Halter Federasyonu Başkanı yürütür.