Kapalı Zarf ve Pazarlık Usulüyle Yapılacak Halter Malzemesi Alımı İhalesi İlanı

 

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı  tarafından Faaliyetlerde ve Muhtelif Halter Salonlarında  kullanılmak üzere halter malzemesi Alımı ihalesi düzenlenecektir.

Anılan ihale ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. İhaleyi Açan : Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı

Merkez Adresi                       : Süleyman Sırrı Sokak no:3 Kat:9

Kızılay ANKARA

Telefon                                   : +90(312) 433 43 30

Faks Numarası                       : +90(312) 433 00 56

Elektronik Posta Adresi         : halter@sgm.gov.tr

2.İhale Konusu İş ve Niteliği:

2.1  Federasyonumuz ulusal, uluslararası faaliyetlerinde kullanılmak ve kulüplere dağıtılmak üzere;   antrenman seti ( bayan-erkek )  antrenman pisti, taşıma arabası , squat sehbası , çekiş sehbası , eğitim barı (10 kg ) , 2,5 kg balon kilo , 5 kg balon kilo  ve magnezyum tası spor malzemesi satın alınması.

2.3. Fiyat Teklifleri KDV hariç Türk Lirası olacaktır.

 1. İhalenin Yapılacağı Yer :Türkiye Halter Federasyonu merkez adresi.

4-İhaleye Katılabilecekler : İhaleye yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.

5- Malzemelerin Teslim Süresi  : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü .

 1. İhalenin Tarih ve Saati : 12 / 08 / 2016 saat 14:00
 2. İhaleye Katılma İçin İstenilen Belgeler:
 1. Tebligata yarar adres,telefon,faks numaraları ve elektronik posta adresleri
 2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge.
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge.
 4. Teklif sahibinin iş ortağı olması durumunda ,iş ortaklığı beyannamesi,
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 6. Vekaletle ihaleye katılma halinde ,noter tasdikli vekaletname ,
 7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Vergi Borcu Yoktur Yazısı
 9. IWF (Uluslararası Halter Federasyonu ) üretim onay belgesi,
 10. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işlere ilişkin olarak;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan spor malzemesi alımlarıyla ilgili 172.000.00 TL ( YÜZYETMİŞİKİBİN ) veya üzeri iş deneyimini gösteren belge,

 1. İhale Dökümanları alındı makbuzu ( 3.000.00 TL )
 2. % 3 geçici teminat mektubu
 3. İhale ile ilgili tüm belge ve evraklarda dil Türkçedir. Yabancı dilde sunulacak belgeler ,yeminli tercüman imzası ile Türkçe olarak sunulacaktır.

7 -İhale Dökümanlarının Temini :

İhaleye ait bir dosya 3.000,00 TL ( Üçbin TL ) dekont   karşılığında  10/08/ 2016 saat 17:30 a kadar temin edilebilir .

Banka Bilgileri : Halk Bankası  Yenişehir Şubesi

IBAN :  TR 31 0001 2009 2120 0005 0020 40

8-İhale ile ilgili Soruların Cevaplanması :

İhaleye teklif verecek tüm firmalar bütün soruları elektronik posta  ile en geç 10/08/2016 günü 13:00 a kadar ,Federasyon elekronik posta adresine iletecek olup ,soruların cevapları  10/08/2016 günü saat 17 : 00 a kadar  ihale dokümanını alan diğer teklif sahibi firmaların soru ve cevapları ile beraber bütün firmalara elektronik posta ile gönderilecektir. Sorulara sözlü iletişim yoluyla cevap verilmeyecektir.

9.Teklifin Verilmesi               :Teklifler, Federasyon merkez adresinde, Uzman Göktürk YILMAZ’a sıra numaralı alındı belgesi karşılığı elden, 12/08/2016 saat 14:00’ a kadar teslim edilecektir.

                                               

 1. İhalenin Usulü :İhale kapalı zarf ve pazarlık usulüyle yapılacaktır.

Federasyonumuz özel hukuk hükümlerine tabi olup, 2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Federasyonumuz bütün teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte,  ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı