HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

HAKEM  TALİMATI 

(Karar Tarihi : 09/01/2007 Yayın Tarihi : 18.05.2007)

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığınca (THF) düzenlenen bütün resmi, özel ve amatör halter müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat; Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile hakemlerin dereceleri, terfi, cezalandırılmalarına, yetiştirilmelerine ve lisans verilmesine dair hükümler ile THF’nun veya THF’nun izni ile kuruluşların düzenleyeceği resmi, amatör ve özel bütün yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümüne dair usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 18.11.2006tarihli ve 26350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren THF Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

THF                                        :Türkiye Halter Federasyonu’nu

Federasyon Başkanı            : THF Başkanı’nı,

IWF                                        :Uluslararası Halter Federasyonu’nu,

EWF                                       :Avrupa Halter Federasyonu’nu,

MHK                                      : Merkez Hakem Kurulu’nu,

İHK                                        : İl Hakem Kurulu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem Kurulları

Madde 5- Hakem kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İHK olarak oluşur. İlçelerdeki hakemler bağlı oldukları İlin hakem kuruluna bağlı çalışırlar.

Merkez Hakem Kurulu’nun Kuruluşu

Madde 6- Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen Kurul Başkanı dahil en az 3 (üç) en çok 5 (beş) üyeden oluşur.

Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulunun onayı ile Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görevine son verebilir. Bu şekilde görevden alınan, istifa eden veya herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine  atama usulüne uygun olarak yenisi atanır. Yeni üyenin görev süresi, ayrılan üyenin kalan süresi kadardır. Merkez Hakem Kurulu görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Merkez Hakem Kurulu’nun Görev Süresi

Madde 7- Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı’nın çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanı’nın görevden ayrılması ve istifası ile Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi kendiliğinden sona erer.

Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu üyeliği, üyenin;

 1. a) Yazılı istifası,
 2. b) Federasyon Başkanı tarafından görevden alınması,
 3. c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,
 4. d) MHK’da görev alma şartlarından birinin yitirilmesi,

durumlarında sona erer.

 

Ancak, yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Görevi sona eren üye veya üyelerin yerine yenileri atanıncaya kadar mevcut üyeler karar almaya yetkilidir.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

Madde 8- Merkez Hakem Kurulu’na seçilecek üyelerde aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) C. vatandaşı olmak,
 2. b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. c)  Uluslararası halter hakemi olmak,
 4. d)  Merkez Hakem Kuruluna seçilen üye, seçildiği tarihte, kendi branşıyla ilgili olarak spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya antrenör ise istifa etmek,
 5. e) 30 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak,
 6. f)Faal hakem olmak,
 7. g) Faal sporcu olmamak.

 

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9- Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulu’nun tabii başkanıdır. Kurul üyeleri aralarından gizli oylamayla bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Kurul’a en kıdemli üye başkanlık eder. Kurul, gerektiği zaman salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır.

Sekreter; karar defterini tutmak, toplantı gündemlerini belirlemek, hakem sicillerini tutmak ve müsabakanın bitiminde müsabaka evraklarını takip edip, Federasyon temsilcisine vermek, rekorları işlemek ve Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Merkez Hakem Kurulu’nun  Görev ve Yetkileri

Madde 10- Merkez Hakem Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. a) IWF’nin hakemlik kuralları ile ilgiliher türlü değişiklik ve yorumlarının, konu ile ilgili yayınlarının en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,
 2. b) İllerden gelecek hakem kursu tekliflerini incelemek ve uygun görülen yerlerde kurs açmak,
 3. c) Hakemlik kursunu müteakip sınavı kazanarak il hakemi olmaya hak kazananlara lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

ç) Hakemlerin terfi sınavlarını yaparak, kazananların Federasyon Başkanı’nın onayını müteakip terfi işlemlerini yapmak,

 1. d) Yapılacak sınavda başarılı olan ulusal hakemlerin 2 nci sınıfuluslararası hakemliğe terfilerini gerektiren işlemlerini yapmak,
 2. e) IWF’nin düzenleyeceği seminerlere katılacak hakemleri belirlemek,
 3. f) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,
 4. g) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek ve değerlendirmek,

ğ) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili uyarı ve tavsiyelerde

bulunmak,

 1. h) Hakemlerin IWF veya THF tarafından belirlenen kıyafetlerle müsabaka yönetmelerini sağlamak,

ı) Yurtiçi halter müsabakalarının hakemlerini tespit etmek,

 1. i) Uluslararası halter müsabakalarında görev alacak hakemleri federasyon başkanına teklif etmek,
 2. j) Halter Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Disiplin Kurulu’nasevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,
 3. k) Hakemlerin dosyalarını, bilgi fişlerini ve sicillerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak,
 4. l) Gelişim seminerleri düzenlemek,
 5. m) Her yılın sonunda uluslararası hakem listesini IWF’ye bildirmek,
 6. n) IWF’den uluslararası hakemlerin pul ve kokartlarını takip ve temin etmek,

o)Yurtiçinde yapılan tüm müsabakaları, uluslararası kurallara göre yürütmek.

ö)Yurtiçi müsabakaların müsabaka sonuçlarını onaylamak ve cetvellerini tutmak.

p)Her kategori için Türkiye Rekorlarını onaylamak, kayıtlarını tutmak ve kayıtları güncellemek.

Merkez Hakem Kurulu üyeleri gerektiğinde yurtiçi müsabakalarda hakem olarak görev alabilir. Uluslararası müsabakalarda IWF’nin belirlediği sayı kadar hakem; Merkez Hakem Kurulu’nun  tespiti ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile görevlendirilir.

Merkez Hakem Kurulu’nun  İHK Üzerindeki Yetkisi

Madde 11- Merkez Hakem Kurulu’nun  İHK üzerindeki yetkileri şunlardır;

 1. a) İHK nin kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek  ve sonuca bağlamak,
 2. b) Kurallara uymayan İHK nin ve üyelerinin görevlerinin sona ermesi için Federasyona teklifte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Hakem Kurulları

İHK nin  Kuruluşu

Madde 12- Faal hakem sayısı 5 ve daha fazla olan  illerde İHK nin  kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler il temsilcisi vasıtasıyla yürütülür.

 

İHK, o bölgede mevcut hakemlerin çoğunluğunun katılımı ile  kendi aralarından gizli oylama ve oy çokluğu ile seçecekleri  3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Birinci toplantıda seçim gerçekleşemez ise iki hafta sonra tekrar seçim yapılır ve katılanların oy çokluğu ile seçim gerçekleştirilir. Kurulun görev süresi Federasyon Başkanı’nın görev süresi kadardır. Bir önceki hakem kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. Ancak, yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Üyelerin birinin istifası halinde sıradaki yedek üye kurul üyeliğine alınır.

İl temsilcisi; hakemlik lisansı bulunması halinde İHK nin  tabii başkanıdır. İl temsilcisinin hakem olmaması durumunda, kurul üyeleri aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanın  bulunmadığı zamanlarda kurula, hakemlikte en kıdemli üye başkanlık eder. Kurul gerektiği zaman toplanır, toplantılar salt çoğunlukla yapılır, kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

 

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde  13- İHK üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

Uluslararası hakem olarak en az iki yıl faal hakemlik yapmış olmak. Ancak,   yeterli sayıda faal uluslararası hakem yoksa, sırasıyla faal ulusal hakem, o da yoksa faal il hakemi olmak, (Yeni hakem kursu açılmış olması v.b. sebeplerle mevcut hakemlerden yeterli sayıda faal hakem yoksa faal olma şartı aranmaz.)

İl Hakem Kurulu’nun  Görev ve Yetkileri

Madde 14- İHK nin  görev ve yetkileri şunlardır,

 1. a) Hakem adaylarını denemeye tabi tutmak,
 2. b) Bir üst hakemliğe terfi edecekleri Merkez Hakem Kurulu’na teklif etmek,
 3. c) İhtilaflı müsabakaların teknik hususları hakkında birinci derecede karar vermek,

ç) Hakemlikle ilgili hizmet içi eğitim ve faaliyetler düzenlemek,

 1. d) Hakemlerin sicillerini tutmak, dosyalarını tanzim etmek, jüri notlarını işlemek,
 2. e) Her müsabakadan sonra müsabakaların tam neticeleri ile hakemler hakkındaki düşüncelerini rapor halinde Federasyona göndermek,
 3. f) Federasyona hakem kursu açılması için teklifte bulunmak,
 4. g) Merkez Hakem Kurulu’nca hakemlikle ilgili verilecek tüm görevleri yapmak,

ğ) Bu Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemlerin müsabaka yönetmelerini  yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez Hakem Kurulu’na  bildirmek,

 1. h) İl ve ilçede düzenlenen özel ve resmi bütün müsabakalar, illerarası yapılacak özel müsabakalar ile Federasyon tarafından yetki verilen müsabakaların hakemlerini tayin etmek.

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 15- İHK üyeliği, üyenin;

 1. a) Yazılı istifası,
 2. b) Görev süresinin sona ermesi,
 3. c) Mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmaması,

                ç) İHK üyesi olabilme şartlarını kaybetmesi,

hallerinde sona erer.

Hakem Sınıfları

Madde 16- Hakem sınıfları şunlardır;

 1. a) İl hakemi,
 2. b) Ulusal hakem,
 3. c) Uluslararası hakem;

1) 2 nci sınıf uluslararası  hakem,

2) 1 inci sınıf uluslararası  hakem.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 17- Hakem eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Milli sporcular hariç, 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak,
 3. c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

ç) Resmi bir kurum doktorundan sağlıklı olduğuna dair rapor almak,

 1. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 2. e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Türkiye Halter Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada 6 ay veya daha  fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

İl Hakemi

Madde 18– Hakem olabilme şartlarını taşımak kaydı ile federasyonca açılmış  hakem kursu sonunda yapılan yazılı sınavdan en az  70  puan, uygulamalı sınavdan da en az  75 puan  alarak başarılı olmuş  kursiyerler  il hakemi olurlar.

Ayrıca, Üniversitelerin  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının veya Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin herhangi bir bölümünde okuyan  ve en az bir yarıyıllık  ders döneminde  en az 20 saat seçmeli  halter hakemlik dersini, üniversite mezunu Uluslararası 1. kategori hakemlik belgesi olan bir eğitmenden alarak  vize ve final  sınav sonucu  geçme notu  70 (yetmiş) ve üzeri notu  alarak  başarılı  olan  öğrenciler,  Halter  Hakemi  olma  şartlarını taşımaları halinde  İl hakemi olabilirler.

Ulusal Hakem

Madde 19- İl hakemliğinde en az 2 yıl faal hakemlik yapanlar, İHK. tarafından yoksa il temsilciliğince ulusal hakemliğe terfi  sınavları yapılmak üzere Federasyona teklif edilirler. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan yazılı sınavda en az 80 puan alan ve uygulamalı sınavda da en az  yüz tamamlanmış kaldırışın  % 85’inde doğru karar vermiş olanlar ulusal hakemliğe terfi ettirilirler. Hakemlik sınavını kaybedenler altı ay geçtikten sonra tekrar sınava girebilirler. Ancak bu sınava en çok 3  kez katılabilirler. Yurt içi amatör, resmi, özel yarışmalarda hakemlik yapabilirler.

Uluslararası  Hakem

Madde 20-Uluslararası hakemliğe terfi için;

 1. a) 2 nci sınıf Uluslararası Hakemlik için; en az 2 yıl faal olarak ulusal  hakemlik yapmış olup, uluslararası müsabakaları yönetecek duruma gelenlerden, IWF’nin kabul ettiği dillerden birini en az orta derecede bildiğini özel veya resmi kurumlardan alınmış bir belge ile belgeleyenler  İHK nin teklifi, yoksa il temsilcisinin teklifi üzerine MHK’ca IWF  kurallarına göre yazılı ve  uygulamalı sınava tabi tutulurlar.Yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda IWF’nin kabul ettiği normlara göre başarılı olanlar 2. sınıf Uluslararası hakem olarak tescilleri yapılmak üzere Federasyon tarafından IWF’ye teklif edilirler.

 

 1. b) 1nci sınıf Uluslararası hakemlik için;en az 2 yıl 2 nci sınıf uluslararası hakemlik yapmış olan hakemlerin müracaatları üzerine MHK tarafından IWF  kurallarına göre yazılı ve uygulamalı sınavları yapılır. IWF’nin kabul ettiği normlara göre başarılı olanlar Federasyon tarafından  IWF’na teklif edilirler. Sınavı yapacak olanlar  1 nci sınıf uluslararası hakem olmak zorundadırlar. Sınavı kaybeden adaylar en az 6 ay bekledikten  sonra tekrar  sınava girebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakem Kıyafetleri

Madde 21-Hakemler uluslararası müsabakalarda IWF tarafından belirlenen kıyafetleri giymek zorundadır. Yurtiçi müsabakalarda Federasyon tarafından, yeknesaklığı korumak kaydıyla, başka kıyafetler giydirilebilir. Yaz ve kış kıyafet uygulamaları ve müsabakalarda hakem kıyafeti kontrolü MHK nın görevleri arasındadır.

 Hakemlerin Müsabakada Görev ve SorumluklarıMadde 22- Hakemler müsabakaların başlangıcından bitimine kadar IWF ve THF kurallarına göre hareket ederler.

Hakemliğin Fiilen Sona Ermesi ve Hakem Lisansının İptali

Madde 23- Hakemliğin fiilen sona ermesi ve hakem lisansının iptalini gerektiren hususlar şunlardır;

 1. a) Hakemlikten istifa etmek,
 2. b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,
 3. c) Uygun bir mazeret belirtmeksizin veya mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek,

ç) Halter kurallarının tatbikinde yetersiz kalmak,

 1. d) Lisansı olmayan sporcuyu müsabakada yarıştırmak,
 2. e) Sağlık durumu faal hakemlik yapmasına mani olmak (bu durumda olduğu gözlenenlerden bir yazı ile sağlık kurulu raporu istenilir),
 3. f) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
 4. g) Görev mahallini terk etmek,

ğ) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak,

 1. h) Hakikate uymayan rapor tanzim etmek ve hadiseleri gizlemek,

ı) Taraflardan maddi veya manevi menfaat temin etmek,

 1. i) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak,
 2. j) 65 yaşını doldurmak,
 3. k) İl hakemi olarak kesintisiz 10 yıllık sürede hiç hakemlik görevi yapmamak veya 40 yaşını bitirdiği halde, her ne sebeple olursa olsun, ulusal hakem olamamak. Aktif sporculuk ve antrenörlük süreleri bu süreye dahil edilmez.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamazlar.

Hakem Lisanslarının Vizesi

Madde 24- Hakemlerin lisans işlemleri MHK’nca yapılır. Hakemin yıl içinde düzenlenen seminer ve görev aldığı yarışmalar doğrultusunda lisans vizeleri iki yılda bir sezon başında yapılır.

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

Madde 25- Vize edilmeyen veya iptal edilen lisans sahiplerine durumları Federasyonca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Federasyona itirazda bulunabilirler. İtiraz MHK’nca bir ay içerisinde incelenerek karara bağlanır. Bu karar aleyhine ilgililer Tahkim Kuruluna başvurabilir.

Hakemlerin Ceza Kurulu’na  Sevkinde Uygulanacak  Kurallar

Madde 26-Bu Talimat esaslarına ve IWF kurallarına göre verilen görevleri yapmayan, haklı gerekçe göstermeden kabul etmeyen, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, müsabakaların akışını bozan veya bu konularda haklarında şikayet olan hakemler hakkında, MHK’nun teklifi ve  Federasyon Başkanının uygun görüşü  ile Disiplin Kurulu’na  sevk işlemleri yapılır.

Jüri Heyeti

Madde 27- Jüri Heyeti; müsabakada bulunan MHK üye veya üyeleri tarafından, müsabakada görevli hakemler arasında en üst seviyede olanlardan en az 3, en çok 6 kişiden oluşturulur.

Jüri Heyeti müsabakanın IWF ve THF kurallarına göre yürütülmesinden, hakemlerin gözetim ve denetiminden sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler 

Türkiye Rekoru

Madde 28- Bir müsabakada Türkiye rekoru kırılmışsa müsabaka sekreteri rekor tutanağını hazırlar, karar hakemleri ve jüri heyeti tutanağı imzalar. Müsabakanın tüm evrakı ekleriyle (tartı fişleri, puan cetveli, hakemlere ait notlar, rekor tutanakları vs.) birlikte Federasyona ulaştırılmak üzere Federasyon temsilcisine verilir. İl müsabakalarında kırılan rekorlar tescil edilmez. Uluslararası müsabakalarda kırılan Türkiye Rekorları ilgili müsabakanın resmi sonuçları açıklandıktan sonra tescil edilmiş sayılır.

Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 29- Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarda; IWF yönetmeliği esas alınarak karar verilir.

Yürürlük

Madde 30- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Talimat hükümlerini THF Başkanı yürütür.