Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığınca Halter Hakem Kursu 08-09 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara’da açılacaktır.

Türkiye Halter Federasyonu Hakem Talimatı

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 17- (1) Hakem eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Halter Branşı Milli sporcuları hariç, 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ç) Sağlıklı olduğuna dair rapor almak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dahafazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

e) Federasyon Disiplin Talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla sportif ceza almamış olmak.

Yukarıda yer alan şartları taşıyan kursiyer adaylarından başvuruda istenilen belgeler:

1-Barkodlu Adli Sicil Belgesi (E-devlet)

2-Barkodlu Mezuniyet Belgesi Ya da Diploma, (E-devlet)

3- Sportif Ceza Almadığına Dair Belge,

4- 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Resmi kurumdan alınan sağlık raporu,

6- Hakem kurs ücreti olan 450,00 TL’nin Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığının TR460003200000000087472917 nolu İban hesabına en geç 06/07/2023 tarihine kadar yatırıp dekontu başvuru evrakları içerisine eklemeleri gerekmektedir.

* Kursiyerlerin kurs sonunda yapılacak olan öncelikle uygulamalı sınavdan, sonrasında yazılı sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir.

* Kursu başarıyla tamamlayanların 250,00 TL hakem kokart ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların daha sonra Federasyon web sayfasında ilan edilecek olan adres ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.