HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN TALİMATI

(Karar Tarihi : 09/01/2007 Yayın Tarihi : 18.05.2007)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç 

Madde 1-(1) Bu talimatın amacı; spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve halter faaliyetlerinde disiplini sağlamak için, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlerin ve bu eylemlere uygulanacak yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemlerinin  ve Disiplin Kurulununçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu  talimat; Türkiye Halter Federasyonuna bağlı tescilli kulüpleri, yöneticileri, halter sporcularını, hakemleri, antrenörleri, halter temsilcilerini ve halter sporunda görevli diğer kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu talimatta geçen;

Genel Müdürlük          : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

Federasyon                  : Türkiye Halter Federasyonu’nu,

Federasyon Başkanı   : Türkiye Halter Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu           : Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulunu

Tahkim Kurulu             : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nu,

Disiplin Kurulu            : Federasyon Disiplin Kurulunu,

Genel Sekreter             : Federasyon Genel Sekreterini,

Kulüp                            : Türkiye Halter Federasyonunda tescilli spor kulüplerini,

Halterci                         : Tescilli olarak halter sporu yapan kişileri,

Yönetici                       :Halter etkinliklerinde görevli idari ve teknik elemanları, halter kulüplerinin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri,

IWF                             : Uluslararası Dünya Halter Federasyonu’nu

EWF                            : Uluslararası Avrupa Halter Federasyonu’nu

WADA                        : Uluslararası Anti-Doping Ajansı’nı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde 5-(1)  Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.Üyeler kendi aralarında bir başkan , bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.Asil üyelerin ölümü halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

(2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak ve Federasyonda disiplin kurulu üyeliği dışında bir görevde bulunmamak gerekir.

(3) Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

(4) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

(5) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde; başkan tarafından yedek üyelere liste sırasına göre çağrı yapılır.Yedek üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi kadardır. Disiplin Kurulu toplam üye sayısının, yedek üyeler göreve çağrılmış olmasına rağmen üçten aşağı düşmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul sadece  boşalan Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır.

(6) Disiplin Kurulu Üyeleri, kendilerinin veya yakın çevrelerinin zanlı veya mağdur sıfatında olduğu olaylarda Disiplin Kurulunda yer almazlar.Bu durumda o işlemle ilgili tarafın talebiyle söz konusu üyenin yerine başkan geçici olarak bir üye görevlendirir.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 6-(1) Federasyon Disiplin Kurulu; halter etkinliklerinde bulunan kulüp, halter sporcusu, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin işlerine bakar.Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları Disiplin Kurulu tarafından verilir.

Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde 7-(1) Disiplin Kurulu, en az iki ayda bir toplanır.Toplantı, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine, en az üç üyenin katılımı ile yapılır.Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.Toplantı gündemi Disiplin Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

(2) Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon Başkanının isteği üzerine de  toplanır.

(3) Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.Oyların eşit olması halinde; Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından  imzalanır.

(4)Başkanın bulunmaması halinde; başkan vekili, başkan vekilinin de bulunmaması halinde; toplantıya katılan en yaşlı üye Disiplin Kuruluna başkanlık yapar.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Cezaların Türleri

Suçlar ve cezalar

Madde 8- (1) Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları;

  1. a)      Uyarı,
  2. b)      Müsabakadan men cezası,
  3. c)      Hak mahrumiyeti cezası,
  4. d)      Tescil, lisans iptali cezası,
  5. e)      Para cezasıdır.

(2) Kurul bu yönetmelikte yer almayan eylemler hakkında Uluslararası Halter Federasyonun yönetmelik ve kurallarına göre karar verebilir. Söz konusu kuralların    ihlalinin, bilmeme veya ihmal neticesi olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez.İhlal edeni cesaretlendiren, yardım eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.

Uyarı Cezası

Madde 9-(1) Kulüp veya ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve aynı davranışı tekrarlamamaları için yazılı olarak yapılan bildirimdir.

Müsabakadan Men Cezası

Madde 10- (1) Kulübün ve sporcunun müsabakaya katılmaktan men edilmesidir.

Hak Mahrumiyeti Cezası

Madde 11-(1) Haltercinin her türlü amatör ve profesyonel halter yarışmalarına katılmaktan, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan, yöneticilik yapmaktan, teknik veya idari görev almaktan ve resmi ilişkide ve yazışmada bulunmaktan men edilmesidir.

Para Cezası

Madde 12-(1) Suç işleyen kulübe, sporcuya, teknik veya idari görevliye, yöneticiye uygulanacak para cezalarının alt ve üst limitleri Yönetim Kurulu tarafından her sezon başında çıkartılacak talimatla belirlenir.

Tescil İptali Cezası

Madde 13-(1) Kulübün, haltercinin, antrenörün, gözlemcinin Türkiye Halter Federasyonundaki kaydının silinerek, halter etkinlikleri dışında bırakılma cezasıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Suç Oluşturacak Eylemler ve Verilecek Cezalar

 

Uyarma Cezasını Gerektiren Haller

            Madde  14- (1)Genel Müdürlüğe, Federasyona ve ilgili kuruluşlarına karşı; yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız olarak yerine getirmeyenlere, eksik veya yanlış yerine getirenlere,

(2) Genel Müdürlük veya  Federasyon yetkili mercileri tarafından sorulan sorulara, gerekli yanıtları kayıtsız kalarak süresinde vermeyenlere, eksik veya yanlış yanıt verenlere, yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı; çirkin veya nazik olmayan şekilde hareket edenlere uyarma cezası verilir.

Centilmenliğe Aykırı Hareket

Madde 15- (1) Halter çalışmalarında; onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlara bu hususta ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde; iki aydan bir yıla kadar  müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Talimatlara Aykırı Hareket

Madde 16- (1) Halter faaliyetleriyle ilgili yönetmelik, talimat ve benzeri kurallara kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta ayrı bir ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, ilgiliye para cezası da verilebilir.

Hakaret ve Küfür

Madde 17- (1) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine, diğer federasyonların görevlilerine, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine, Federasyon görevlilerine ve Federasyona karşı yapıldığında;üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre ile  hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(2) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; jüri, hakem, teknik direktör,gözlemci veya temsilciye karşı yapıldığında  bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(3) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; kulüp yöneticilerine veya sporculara karşı yapıldığında bir aydan altı aya kadar resmi müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; haltercilerin bulunduğu bir ortamda veya  internet üzerinden, fiilen veya yayın yolu ile yapılırsa veya  yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret veya küfür eden kişilere, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Müessir Fiil

Madde 18- (1)Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine,diğer federasyonların görevlilerine, Federasyon Başkanına, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Federasyon tarafından atanmış kişilere  karşı müessir fiil işlendiğinde,  bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Kulüp Yöneticisi veya haltercilere karşı müessir fiil işlendiğinde; altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Jüri, hakem, teknik direktör,gözlemci veya temsilciye karşı işlendiğinde; bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Müessir fiil halter sporu ile ilgisi bulunmayan kişiler aleyhine işlenirse üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir kat arttırılır.

Sahtecilik ile Teşkilatı Kandırma

Madde 19- (1) Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı bir belgeyi kullanarak Federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıran kişiler bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2)Ayrıca; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ceza Süresini Beklememek

Madde 20- (1) Aldığı cezalı süreyi doldurmadan veya  idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan faaliyetlere katılanlara, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile katılmaktan, yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen bu işlemleri yapanlara, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

İzinsiz Dış Görev

Madde 21- (1) Federasyondan izin almaksızın yurtdışında  faaliyet düzenleyen veya yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde görev kabul eden veya yarışmaya katılan, kulüp, halterci ve  üç aydan altı aya kadar müsabakalardan  men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.  

İzinsiz  Müsabaka Yapmak veya Katılmak

Madde 22-(1) Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakaları izinsiz yapanlara, yaptıranlara, böyle bir müsabakayı yönetenlere, katılanlara bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Müsabakaya Katılmamak

Madde 23- (1) Federasyon veya Federasyona bağlı birimlerce düzenlenen faaliyetlere davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan veya mazeretini faaliyete üç gün önce  yazılı olarak mazeret bildirmeyen yönetici, kulüp ve haltercilere üç aydan altı aya kadar faaliyetten men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(2) Yazılı görevin tebliğine rağmen mazeretsiz olarak, Milli veya ülkeyi temsilen uluslararası müsabakalara, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma veya kamp yerini terk eden, yönetici, halterci, hakem, antrenör, temsilci ve diğer ilgili kişilere altı aydan  bir yıla kadar müsabakalardan  men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya para cezası verilir.

Faaliyete Katılmamak

Madde 24- (1) Federasyonca düzenlenen seminer, panel, kurs ve benzeri eğitim faaliyetlerine davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan veya geç katılan veya faaliyet alanını izinsiz terk eden veya faaliyetten üç gün önce  yazılı olarak mazeret bildirmeyen kulüp, halterci, hakem ve diğer kişiler üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya  para cezası verilir.

Millî Şerefi İhlal

Madde 25- (1)Halter müsabakalarına katılanlardan, yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, Türk Bayrağına ve Türklüğün örf ve ananelerine hakarette bulunanlar ile yabancı bir ülke veya milletin onurunu kırıcı bir harekette bulunanlara, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Fiilin niteliğine göre ceza daimi hak mahrumiyetine kadar arttırılabilir. Ayrıca; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Suça Teşvik

Madde 26- (1)Halter müsabakaları öncesinde, müsabaka sırasında veya müsabaka dışında sporcu ve seyircileri, rakip sporcular veya müsabakayı yönetenler aleyhine suç işlemeye teşvik eden kişilere üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Faaliyetin Devamına Engel Olmak

Madde 27- (1) Müsabakanın her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde ve zamanında başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kulüp, halterci, hakem, antrenör veya yöneticilere bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Tanıklıktan Kaçınmak ve İhbarda Bulunmamak

Madde 28- (1)Soruşturma sırasında, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciye duyurmayanlara,  üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Doping Yapmak

Madde 29- (1) Doping kontrolüne girmeme ve yer bilgisi ihlalleri durumunda; Disiplin Kurulu, ihlali yapan halterciyi bir yıl boyunca müsabakalardan men edebilir.

(2) Uluslararası  kontrollerde ortaya çıkan doping ihlallerinde IWF ve EWF tarafından verilen kararlar aynen uygulanır.

(3)Bu maddede belirtilmeyen durumlarda IWF ve EWF kuralları gereğince belirlenmiş olan müeyyideler uygulanır.

Menfaat Sağlamak

Madde 30- (1)Halter müsabakaları sırasında, öncesinde veya sonrasında halter müsabakalarını kullanarak, kurum ve kişilerden kendi çıkarı için maddi menfaat temin edenlere, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Müsabakaları kasıtlı olarak yanlış yöneten hakemlere bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu eylemleri nedeniyle maddi veya manevi menfaat temin edenlere daimi hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Görev Suçu

Madde 31- (1)Federasyonca teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine, yazılı kurallarına veya yazılı ihtara rağmen buna aykırı hareket edenlere, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kamp Alanları ve Tesis Olayları

Madde 32- (1) Halter çalışmalarının yapıldığı kamp alanları ve tesislerde veya çalışma veya müsabaka seyahatlerinde; emirlere uymayan, alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde bulunanlara, güvenliği bozan, olay çıkaran, yakıp yıkan, eşyaları ve çevreyi tahrip etmek gibi saldırgan hareketlerde bulunan veya kafilenin huzurunu bozan haltercilere, antrenörlere, kulüplere, mensuplara, velilere veya taraftarlara  bir aydan üç yıla kadar müsabakalardan men, hak  mahrumiyeti veya para cezası verilir.

(2) Ayrıca ortaya çıkan zarar bu kişilere veya bağlı oldukları kulüplere tazmin ettirilir.

Faaliyet Raporunu Vermemek

Madde 33- (1) Kamp, kurs, müsabaka gibi  halter faaliyetlerinde görevlendirilen ve bu konuda rapor düzenleyip verme zorunluluğu olanlardan; ilgili talimatında öngörülen sürede raporunu vermeyenlere veya gerçeğe aykırı rapor verenlere bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Usul Hükümleri

BİRİNCİ KISIM

İdari Tedbir 

İdari Tedbir

Madde 34- (1)Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar sporcuyu ve kulübü resmi halter yarışmalarına katılmaktan men etmek,  kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır.

İdari Tedbir Uygulama Yetkisi

Madde 35- (1) Bu talimat hükümleri doğrultusunda;Federasyon Başkanı veya asbaşkan, halter sporcuları, antrenörler, yarışmalardaki görevliler, kulüpler ve kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir uygulayabilirler.

İdari Tedbirin Başlaması

Madde 36– (1) İdari tedbir;

  1. a) Bu talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından yarışmadan çıkarılan halter sporcusu için yarışmadan çıkarıldığı anda,
  2. b) Durumun önemine göre, yetkili yerlerce soruşturma evrakının tamamlanması sırasında, Federasyon Başkanı veya asbaşkanın verdiği kararla, yürürlüğe girer.

(2) Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden saptayabilir veya idari tedbiri kaldırabilir.

İdari Tedbirin Bildirimi

Madde 37- (1) İdari tedbir; yıldırım telgraf, telefaks, hızlı posta, elektronik posta yolu ile ilgililere duyurulur.Ayrıca; Federasyonun resmi internet sitesinde de yayınlanır.

İKİNCİ KISIM

Cezayı Azaltan veya Çoğaltan Nedenler

Teşebbüs

Madde 38- (1) Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, verilmesi gereken ceza yarısına kadar indirilir.

Tahrik

Madde 39- (1)Eylemin tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen cezalar yarısına veya üçte birine kadar indirilir.

(2) Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak mahrumiyeti cezasına  dönüştürülür.

Özel İndirim  Nedenleri

Madde 40- (1) Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak özel nedenleri kabul ederse; ceza, yarısına kadar indirilebilir.

Cezada Sıralama

Madde 41- (1)Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.

Ağırlaştırıcı Nedenler

Madde 42- (1) Bu talimata göre müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar; yabancı ülkelerde veya uluslararası müsabakalarda işlenirse veya yetki ve görevin kötüye kullanılması hallerinde veya iştirak hallerinde veya medya aracılığıyla yapılan açıklamalarda Genel Müdürlük veya Federasyonun tüzel kişiliği aleyhine veya görevlilerinin imaj ve otoritesine zarar verilmişse veya son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmişse verilecek cezalar bir katına kadar arttırılır.

Tekerrür

Madde 43- (1) Aynı faal spor sezonunda tekrar suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı oranında arttırılır.

Vazgeçme

Madde 44- (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemi gerçekleştirdikten sonra kişinin vazgeçmesi nedeniyle tamamlanmamışsa, eylemi işleyen yine cezalandırılır.Fakat cezası üçte birine kadar indirilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Soruşturma

Soruşturmanın Açılması

Madde 45- (1) Suç oluşturan eylemler nedeniyle Disiplin Kuruluna  sevk işlemleri Federasyon Başkanı veya Başkan vekilleri tarafından yapılır.

(2) Hakemlerin eylemleri, Merkez Hakem Kurulunca değerlendirilir.Hakemler hakkındaki Disiplin Kurunla sevk işlemleri, ilgili İl Hakem Kurulunun önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır.

(3) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, eylemin çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

Savunma 

Madde 46- (1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, önce yazılı savunmaları alınır.

(2) Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse veya ilgili talep ederse sözlü savunma alınabilir.

(3) Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.

(4) İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta veya telefaksla alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın veya telefaksla  kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır.

(5) İvedi durumlarda, savunma isteme bildirimi Genel Sekreter aracılığıyla da yapılabilir.

(6) Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer.

(7) Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunmasından vazgeçmiş sayılır.

(8) Savunma istenmeden ceza verilemez.

Soruşturma

Madde 47- (1)Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine soruşturma başlar.

(2) Disiplin Kurulu, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler.Disiplin  Kurulu, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerek gördüğü takdirde; rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir.Sözlü ifadeler yazılı hale getirilip, ifadeyi verene imzalattırılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir.

(3) Disiplin Kurulu, müsabakalarla ilgili olaylarda kararı verirken, jüri,hakem ve teknik direktör raporlarını dikkate alır.

(4) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ulaştırmak zorundadırlar.

(5) İncelenen olayda sorumluluğu bulunmasına rağmen, Disiplin Kuruluna sevk edilmeyen, diğer kişiler hakkında disiplin kurulu doğrudan soruşturma yapabilir.

(6) Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını raportör yürütür.

 (7) Konunun Tahkim Kuruluna sunulması halinde; Yönetim Kurulu incelemeyi ve/veya ön soruşturmayı yürütmüş olan ilgiliye Federasyonu temsil görevini verebilir.

 

Karar

Madde 48- (1)Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren, en geç yedi gün içinde karar verir.

(2) Halter yarışma sezonunun bitiminden sonra yapılan özel yarışmalarda meydana gelen olaylar ve işlenen suçlarla ilgili kararlar için bu süre uygulanmayabilir. Kurul, soruşturmanın tamamlanması koşulu ile iki sezon arasına rastlayan durumlarda, bu müsabakalar için kararını, o kategorideki müsabakaların başlama tarihine kadar verebilir.Yeni sezonun başlamasından itibaren verilen ceza uygulanır.

(3) Disiplin Kurulu; kararını verirken,  deliller, soruşturma ve incelemeden edindiği bilgileri esas alır.

(4) Kararlar; cezalandırmaya, ceza verilmesine gerek olmadığına, verilen cezanın ertelenmesine yönelik olabilir.

(5) Verilen kararlarda; ceza veya beraat kararının gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulama usulleri ve varsa cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler gösterilir. Ceza kararında; idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir.

(6) Ceza kararlarına karşı 54. maddedeki usule uygun olarak Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Ancak; itiraz edilmiş olması, cezanın uygulamasını durdurmaz.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Soruşturma ve Ceza Zamanaşımı

 Soruşturma Zamanaşımı

Madde 49- (1) Soruşturma zamanaşımı;

a)Halter etkinliklerinden kesintisiz olarak en az  bir yıl önce ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz.

  1. b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, daimi hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda üç yıl geçtikten sonra soruşturma başlatılmamışsa; zamanaşımına uğrar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.

 

Ceza Zamanaşımı

Madde 50- (1) Uyarı cezası altı ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içerisinde uygulanmaz ise; ceza zamanaşımına uğrar ve  ortadan kalkar.

(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir nedenle durduğu günden itibaren işlemeye başlar.

 

Soruşturma ve Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

Madde 51- (1)Federasyon Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı vermesi; soruşturma zamanaşımını, kararın uygulanmasına dair her işlem ceza zamanaşımını kese

BEŞİNCİ KISIM

Bildirim ve Uygulama 

Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması

Madde 52- (1)Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını, ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf, hızlı posta veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır.Gerekçeli kararlar da ivedi biçimde iadeli taahhütlü olarak gönderilir.

(2) Disiplin Kurulu verilen cezanın başlangıç ve bitiş tarihlerini kararında açıkça belirtir.

 

Kararların Sicil Olarak Tutulması

Madde 53- (1) Alınan disiplin kararları, ilgililerin Federasyonda bulunan sicil dosyalarında ve bilgisayar ortamındaki dosyalarında bulundurulur veya tutulur.

 

ALTINCI KISIM

İtiraz

İtiraz ve itiraz yeri

Madde 54-  (1)Disiplin Kurulu kararlarına karşı itiraz;

(2) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, 52. maddeye uygun olarak  bildirilmelerinden itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

(3) Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır.Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz.Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

(4) Disiplin Kurulunca verilen daimi hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Disiplin Kurulu bu kararı Tahkim Kuruluna gönderir ve Tahkim Kurulunca karar, doğrudan incelenir.

Uygulamanın Durdurulması
Madde 55- (1)Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, fevkalade ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir.

İtiraz usulü

Madde 56- (1) İtiraz usulü;

(2) Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp veya Federasyon itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.

(3) Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde ve mevzuatında gösterilen usul uygulanır.

Karar

Madde 57- (1)Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun  verdiği kararın aynen veya değiştirilerek  onanmasına, ya da bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve 52. maddedeki usule göre taraflara bildirilir. Tahkim Kurulu kararları kesindir, bozma kararlarına karşı Disiplin Kurulunun direnme hakkı yoktur.

 

YEDİNCİ KISIM

Soruşturmanın İadesi

 

Soruşturmanın İadesi ve Usulü

Madde 58- (1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı kendiliğinden veya ilgilinin talebi üzerine, Disiplin Kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Milli Müsabaka İzni

Madde 59– (1) Disiplin Kurullarınca verilen cezalar değiştirilemez.
Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen yarışma, kongre, toplantı ile Milli ve temsili yarışmalarda; idari tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir.

(2)Ancak; sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği yarışma, kongre, toplantı ile Milli ve temsili yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz, izni takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.

Farklı Hüküm Halinde Uygulama

Madde 60– (1)Fiil işlendiği zaman yürürlükte olan disiplin talimatı ile sonradan yayımlanan disiplin talimatı hükümleri birbirinden farklı ise ilgilinin lehine olan hüküm uygulanır.

Yürürlük

Madde 61- (1)Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 62-(1)Bu talimat hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı yürütür.

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI