Satın Alma Talimatı


TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU

SATINALMA VE İHALE TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye HalterFederasyonun ekonomik ve sosyal
ihtiyaçla
rı dikkate alınarak,
yu
rtiçinden ve dışından her rlü mal ve hizmet alımlarının verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en
uygun
fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda, serbest
piyasa ko
şulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1)
Bu Talimat; Türkiye HalterFederasyonunun ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve
hizm
et alımlarının yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli
ve 28358
say
ılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve Türkiye HalterFederasyonu
Ana Statüsüne dayan
ılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE
4 –
(1) Bu Talimatta geçen;

a)Ana Statü : Türkiye HalterFederasyonu Ana Statüsü,

b)Başkan :
Türkiye HalterFederasyonu Ba
şkanını,

c)Federasyon : Türkiye Halter Federasyonunu,

ç)Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü,

d)Genel Sekreter : Türkiye Halter Federasyonu Genel
Sekreterini,

e)Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa
ara
ştırması ve
anket, dan
ışmanlık, tanıtım, basım ve yayım,
temizlik, yemek
haz
ırlama ve dağıtım, konaklama, toplantı, sergileme, koruma ve güvenlik,
mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler
ile
yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını, federasyonca yurt

içinde yapılacak ulusal
ve uluslararas
ı nitelikteki
sportif faaliyetlerde organizasyonu içi
n
gerekli olan her türlü mal ve hizmetin
bir paket veya k
ısımlar halinde satın alınmasını ve
benzeri di
ğer hizmetleri,

f) İhale : Bu Talimatta yazılı yöntem ve koşullarla ihale konusu işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
takip eden sözleşme öncesi işlemleri,

g) Mal : Federasyonun amaç ve faaliyetleri ile
ilgili olupbu Talimatta
yaz
ılıusullerle satın alınan her türlü ihtiy
maddeleri ile ta
şınır malları,

ğ) Ulusal ve
uluslararas
ı sportif
faaliyetler: Ulusal ve uluslararas
ı her türlü resmi ve
özel beden e
ğitimi, spor müsabakaları, turnuva, gösteriler ve bunlara ilişkin tanıtım,
organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, ılış-kapanış törenleri ve benzeri müsabakalar
öncesi haz
ırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamı
ile olimpik ve paralimpik
spor branşlarının alt yapısınıgeliştirmek amacıyla sporcu seçme taramaları, performans değerlendirme ve ölçümleri
yapmak; sporcu
yetiştirme ve hazırlık merkezleri kurmak, kurdurmak, bu merkezlerin tadilat ve
te
ftişini yapmak, bu
merkezler iç
in gerekli olacak teknik, laboratuar ve diğer gerekli olan tüm malzemeleri almak,
bu malzemelerin bak
ım, kalibrasyon
ve onar
ımlarını yaptırmak, işletmek, işlettirmek, hizmet satın almak, olimpik branşlar için ihtiyaç duyulan her türlü
malzeme, araç ve gereci sat
ın almak, kiralamak, sporcuların beslenme, barınma ve ergojenik yardımları için gerekli tüm işlemleri yapmak, hizmetlerini satın almak ve kiralamak,

h) Satın Alma ve İhale yetkilisi: Federasyon başkanını,

ı) Sözleşme :
Yüklenici ile federasyon aras
ında akdedilen şartların yazılı olduğu belgeyi,

i)
Yakla
şık Maliyet : Satın alınacak mal ve hizmetin piyasa araştırmasına göre tespit edilmişortalama bedelini veya varsa meslek
odalar
ı ile resmi
kurumlarca belirlenmi
ş bedelini,

j)
Yönetim Kurulu
: Türkiye HalterFederasyonu
Yönetim Kurulunu,

k)Yüklenici : Mal veya hizmet satın alınacak gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM
Sat
ınalma
ve
İhalelere
İlişkin Esaslar

Satınalma ve ihale işlerinde yetkili kişi ve birimler

MADDE 5 – (1) Bu Talimatta yazılı işleri yaptırma, satın alma ve ihale komisyonu
kararlar
ını onaylama ve iptal etme yetkisi, harcama
yetkilisi s
ıfatıyla federasyon başkanına
aittir.

(2) Satınalma Komisyonu; federasyon başkanının onayı ile bir yönetim kurulu üyesi,
genel sekreter ve konuyla ilgili teknik bilgiye sahip federasyon kurullar
ında görevli veya
federasyonda çal
ışan bir kişi olmak üzere üç kişiden oluşur.

(3) İhale Komisyonu; Federasyon Yönetim Kurulunca
belirlenecek kurul üyeleri
aras
ından enaz üç kişi, Federasyon Genel Sekreteri ve konuyla
ilgili teknik bilgiye sahip
federasyon kurullar
ında görevli
veya federasyon
da çalışan bir kişi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Hukuki, mali ve teknik konularda
görü
şleri alınmak üzere alanında uzman kişiler
dan
ışman olarak
komisyonlara ça
ğrılabilir ancak danışmanlar kararların alınma sürecinde oy
kullanamazlar.

Satınalma ilkeleri

MADDE 6 – (1) Mal ve hizmet alımlarında; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirli
ği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
kar
şılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak esastır.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımları
bir arada ihale edilemez.

(3) Limit değerlerin altında kalmak amacıyla aynı nitelikteki mal veya hizmetler
k
ısımlara bölünerek alınamaz.

(4) Mal ve hizmet alımlarında federasyonun bütçe ve nakit imkanlarının dikkate
al
ınması zorunludur.

Satınalma talepleri

MADDE 7 – (1) Federasyonca ihtiyaç duyulan mal
veya hizmetin konusunu, miktar
ını
ve özelliklerini içeren bir başkanlık onayı alınarak satın alma işlemi başlatılır.

(2) Başkanlık onayında bütçeye uygunluğun ve tespit edilen alım usulünün belirlenmesi
gereklidir
.

(3) Alımın federasyon bütçesine uygunluğu konusundaki sorumluluk federasyon
ba
şkanına aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sat
ınalma
ve
İhale
Usulleri

Satınalma ve ihale usulleri

MADDE 8 – (1) Mal ve hizmet alımlarında aşağıdaki usullerden biri uygulanır;
(a) Belge üzerine tasdik suretiyle alım usulü,

(b) Doğrudan Temin usulü,

(c) Pazarlık usulü,

(ç) Açık ihale usulü,

Belge üzerinde tasdik suretiyle alım usulü

MADDE 9 – (1)Belge üzerine tasdik suretiyle alım; bu
Talimat
ın 13 üncü
maddesinin
(1
/a)bendinde belirtilen limit dahilindeki
mal ve hizmetlerin ba
şkan tarafından
görevlendirilen bir personelce sat
ın alınmasıdır. Alınan mal veya hizmete ilişkin belgeler
genel sekreter ve al
ımı yapan görevli tarafından imzalanır.

Doğrudan temin usulü

MADDE
10
– (1) Federasyonca ihtiyaç duyulacak mal
ve hizmetin yap
ılacak araştırma
sonucunda Sat
ınalma
Komisyonu marifetiyle al
ınmasıdır.Aşağıda belirtilen hallerde
do
ğrudan temin
usulüne ba
şvurulabilir:

a) Talimatın 13 üncü maddesinin (l/b) bendinde
belirtilen limit dahilindeki mal ve
hizmet al
ımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi.

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin satın alınacak mal veya hizmetle ilgili özel bir
hakka sahip olmas
ı.

ç) Mevcut mal,
ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sa
ğlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek
ve toplam süreleri üç y
ılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
al
ınması.

d) Temsil ağırlama ile ilgili alımlar,

e)Federasyon hizmetleri için yönetim
kurulunca gerekçeleri de aç
ıklanmak suretiyle
gerekli görülecek büro, tesis vb kiralamalar
ı,

(2) Bu
maddenin (a ve d) bentlerine göre yap
ılacak alımlarda, en az üç farklı yerden,
elektronik posta
, faks, teklif
mektubu veya proforma fatura ile fiyat teklifleri al
ınır. Ekonomik olma ve verimlilik kriterleri
göz önünde tutularak yap
ılacak değerlendirmeler sonucundaseçilen
istekliden al
ım yapılır.Alınan gerekçeli karar federasyon başkanının onayına sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 11 – (1) Pazarlık usulü; alım sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği,
Sat
ınalma
Komisyonunun al
ımın konusu işin teknik detayları ile işin gerçekleştirme
yöntemlerini ve fiyat
ını isteklilerle görüşğü ve karşılıklı fedakarlık yapılarak bir anlaşma
zemininin temin edildi
ği usuldür.

(2) Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılır:

a) Talimatın 13 üncü maddesinin (l/c)
bendinde belirtilen limiti aşmayan mal ve hizmet
al
ımları,

b) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde istekli çıkmaması veya isteklilerin
federasyonca kabul edilmeyecek teklifler ileri sürmeleri halinde
,

c) Yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, sportif faaliyetlerle ilgili her
türlü mal ve hizmet al
ımları,

ç) Güzel sanatlara mahsus baskı, cilt, el işleri, resim, heykel tablo gibi işlerin
yapt
ırılmasında,

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması
nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin
yeterli netlikte belirlenememesi halinde,

e) Önceden öngörülemeyen ani ve olağanüstü durumlardaki alımlarda,

(3) Bu maddede belirtilen alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan
hallerde federasyonca belirlenen yeterlilik kriterleri do
ğrultusunda en az üç istekli davet
edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir
. Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden alım kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak pazarlık sonuçlandırılır.

ık ihale usulü

MADDE 12 – (l) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif
verebildi
ği usuldür.Bu
Talimat uyar
ınca doğrudan temin veya pazarlık usulü ile yapılması mümkün olmayan veya bu
usullerin uygulanmas
ının uygun görülmediği hallerde satın alma yetkilisi tarafından açık ihale
usulü uygulan
ır. Bu usul ile yapılacak alımlar ihale komisyonu marifetiyle yapılır.

(2) Bu usulün uygulandığı
hallerde federasyon tarafından ihale ilanı hazırlanır ve ihale
tarihinden en az 30 gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlü
ğün internet sitesinde
yay
ınlanır. İhale ilanında;

a) Federasyonun adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımında işin yapılacağı yer,
ç)
İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı,

g)İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
ğ)İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte
yap
ılacağı,

h) Tekliflerin ihale saatine kadar
nereye verilece
ği,

ı)Teklif edilen bedelin % 3ünden
az olmamak üzere
, isteklice belirlenecek tutarda geçici
teminat verilece
ği,

i) Tekliflerin geçerlilik süresi,
bulunur.

(3) Açık ihale usulünde, teklif
mektubu
, geçici teminata ait makbuz veya banka teminat
mektubu ile istenilen di
ğer belgeler
bir zarfa konulur
, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imza
lanır ve kaşelenir. Zarfın üzerine isteklinin ismi, adresi ve teklif mektubunun
hangi i
şe ait
oldu
ğu yazılır.

(4) Teklif mektubunda, şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiğinin kaydedilmesi
ve teklif olunan fiyatlar
ın hem yazı hem de rakamla açık olarak yazılması, kazıntı ve silinti
olmamas
ı lazımdır.

(5) Teklif zarfları ilanda gösterilen tarih ve saate kadar
federasyonca belirlenen yere
tutanak kar
şılığında sıra numarası verilerek alınır. Teklif mektupları iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir.Posta ile gönderilecek tekliflerin belirtilen ihale saatine kadar ihale
ilan
ında belirtilen
yere ula
şması
ş
arttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen
teklif mektupları geri al
ınamaz.

(6) Teklif
verme süresi bitti
ğinde
komisyonca kaç adet teklif verilmi
ş olduğuna dair bir
tutanak düzenlenir
.

(7) Teklifler
s
ıra numarasına göre ve hazır bulunan istekliler önünde birer birer
ılarak
eksiltmeye girmek için aran
ılan genel ve özel şartların yerine getirilmiş olup olmadığı ve
istenilen geçici teminat
ın miktar, şekil ve diğer bakımıardan ilgili mevzuata uygunluğu
incelenir
.

(8) Bu
inceleme ve ara
ştırma sonunda kimlerin eksiltmeye kabul
edilece
ği orada
bulunanlara bildirilir ve bir tutanakla durum tespit edilir
. Bütün bu işlemler tutanağa geçilerek ihale dosyasına konulur.

(9) İlan ve şartnamelere uymayan veya şartname dışı hükümler taşıyan teklifler kabul
edilmez
. Ancak belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde komisyonca belirlenen sürede isteklilerden
bu eksik bilgilerin tamamlanmas
ı yazılı olarak istenir.

(10) Bu
maddede belirtilen hususlara uygun olmayan ve içinde
şartname dışı kayıtlar ve
kar
şı öneriler
bulunan teklifler nazara al
ınmaz.

(11)
Tekliflerin incelenmesi sonucunda; ekonomik aç
ıdan en avantajlı birinci ve ikinci
teklifin belirlenerek en dü
şük teklifi veren istekliye başkanın onayı şartı ile ihalenin yapıldığı,
şartnameye aykırı olmayan bazı teknik sorunların tetkiki için kararın komisyonca tayin edilen
ba
şka bir güne bırakıldığı veya ihalenin geçersiz sayıldığı hazır olanlara açıklanır ve durum
gerekçesiyle tutana
ğa geçirilir.

(12) Birkaç
istekli taraf
ından aynı fiyat teklif edildiği ve bunlarda uygun görüldüğü
takdirde, istekliler haz
ır ise, aynı celsede hazır değilse ilgililere tebligat yapılarak belirlenen
gün ve saatte komisyon huzurunda kapal
ı zarf içinde son bir yazılı teklif vermeleri istenir.
Tekliflerin yine eşit çıkması halinde varsa iş deneyim belgelerine bakılarak en yüksek iş
deneyim belgesi bulunan istekli tercih
edilir. Yoksa i
ş deneyim
belgesi istenir
.

(13) Kesinleşen ihale kararı onay tarihinden itibaren 7 gün içinde
isteklilere tebli
ğ edilir.

Satınalma limitleri

MADDE 13- (1)Alım usulüne göre limitler, KDV hariç olmak üzere aşağıda

belirtilmiştir:

(a) Belge üzerine tasdik suretiyle alım; 2.000 -Türk Lirasına kadar olan alımlar,
(b) Do
ğrudan Temin
usulü; 2001 – 50.000 -Türk Liras
ı arasındaki alımlar,

(c) Pazarlık usulü; 50.001 -150.000 -Türk Lirası arasındaki alımlar,

(ç) Açık İhale usulü; 150.001 -Türk Lirası üzerindeki alımlar,

(2) Bu
limitler toplam bütçe içinde öz gelir oran
ı (Kamu kaynağı hariç) %50 ve
üzerinde olan federasyonlar taraf
ından bir defaya mahsus 2 katına kadar artırılabilir.

Bu limitler her yıl TÜFE oranında artırılır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Genel Hükümler

Şartnameler

MADDE 14 – (1) Yapılacak olan ihalelere ilişkin idari ve teknik şartnameler, bu Talimat ve uygulanması zorunlu olan diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak federasyonca hazırlanır.

(2) İdari şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:
a)
İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale
tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilece
ği.
ç) İsteklilerde aran
ılan şartlar, belgeler
ve yeterlik kriterleri.

d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

f) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup
olmad
ığı,

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin
teklif fiyat
ına dahil olacağı.

ğ) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı,

h) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

ı) İhale saatinden önce ihalenin iptal
edilmesinde federasyonun serbest oldu
ğu.

i)Bütün
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde federasyonun serbest
oldu
ğu.

j) İhale
konusu i
şin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri ile işin gereği gibi
yap
ılmaması ve süresinde bitirilmemesi halinde
uygulanacak cezalar
.

k) Ödeme yeri
ve
şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

I) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
i
ş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

n) Denetim, muayene
ve kabul i
şlemlerine ilişkin şartlar.
o) Anla
şmazlıkların çözümü.

ö) Makine ve
teçhizat al
ımlarında da, montaj, yedek parça temini, bakım şartları ve
garanti süresi.

p) İsteklilerin talimatın 20 (1-b) maddesi kapsamında olmadıklarına dair taahhüttebulunacakları.

r) Benzer iş tanımı.

(3) Alınacak mal veya hizmetin niteliğine göre gerekli görülen hallerde teknik
şartname
federasyonca haz
ırlanır veya hazırlattırılır. Teknik şartnamelerin; idari şartnamede yer alan
hususlar
ı içermemesi,
belirlenecek teknik krite
rlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya
yönelik olmas
ı, rekabeti
engelleyecek hususlar bulunnamas
ı ve bütün istekliler için fırsat
e
şitliğini sağlaması zorunludur. Teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün
olmamas
ı hallerinde
“veya dengi” ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Yaklaşık maliyet

MADDE 15 – (1) İşin yaklaşık maliyeti federasyonca tespit edilir
veya ettirilir
.İşin
niteli
ğine göre
gerekti
ğinde bu
maliyet veya bu maliyetin hesab
ında kullanılan fiyatlar
belediye
, ticaret odası, sanayi
odas
ı, borsa gibi
kurulu
şlardan araştırılarak federasyonca
de
ğerlendirilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilanda yer verilmez,
isteklilere ve ihale süreciyle ili
şkisi
olmayanlara aç
ıklanmaz.

Yeterlilik kriterleri

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında
isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine
ili
şkin olarak
aranabilecek yeterlilik kriterleri a
şağıda belirtilmiştir.

a) Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için;


1-İsteklinin teklif edilen bedelin yüzde onundan az olamamak üzere
bankalar
nezdindeki kullan
ılmamış
nakdi veya
gayri nakdi kredisi yada üzerinde k
ısıtlama bulunmayan
mevduat
ı gösterir banka
referans mektubu

2- İsteklilerin bilançosu veya eşdeğer belgeleri. Bilançoda;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama
yapılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak
edi
şleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)

b) Özkaynak oranının Özkaynaklar/Toplam Aktif) en az 0,15 olması (hesaplama
yap
ılırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.)

c) Kısa vadeli banka borçlarının Öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
Belirlenen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Bu
kriterleri ihalenin yap
ıldığı
yıldanönceki yılda sağlayamayanlar son iki yıldaki bilgilerini sunabilirler.Bu durumda son iki yılınparasal tutarlarının ortalaması alınır.Bilançonun yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci
mali mü
şavir veya
vergi dairesince onaylanmas
ı zorunludur.

3- İşhacmini gösteren belgeler; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam
ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulmas
ı, toplam
cironun teklif edilen bedelin yüzde 25
den
az olmamas
ı gerekir.

b) Mesleki ve Teknik Yeterliliğin belirlenmesi için;

1- İsteklinin, mevzuatı gereği ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgili odaya
kay
ıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren oda kayıt belgesi,

2- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması
halinde tüzel kişiliğin ortaklarını, üyelerini, kurucuları ile görevlilerini belirten son durumu
gösterir ticaret sicil gazetesi veya gazeteleri ile tüzel ki
şiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3- İşdeneyimini gösteren belgeler; ihalenin
yap
ıldığı
yıldan geriye doğru son beşyıl
içinde mal ve hizmet al
ımları ile iş deneyimini gösteren belgeler istenir. İhale konusu iş veya
benzer i
şlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin parasal tutarının teklif
edilen bedelin yüzde k
ırkından az olmaması gerekir. İşdeneyim belgesi olarak kamu
kurulu
şlarına yapılan işlerde Kamu ihale mevzuatına uygun düzenlenmiş standart iş bitirme
belgesinin imzal
ı ve mühürlü
olmas
ı, özel sektör
kurulu
şlarında gerçekleştirilen işlerde ise
ihale konusu i
ş ve benzer işlere ilişkin sözleşme ve bu sözleşme kapsamında kesilen faturalar
kabul edilir.

4- Gerektiğinde makine teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler ve kapasite raporu.

5- İşin yapılması için makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına şartnamede yer
verilebilir
. Makine, teçhizat ve ekipman için isteklinin kendi malıolması şartı aranmaz,
kiralama suretiyle de temin edilebilmesi
mümkündür.

6- Kapasite raporu istenilmesi halinde
ihalenin yap
ıldığı
yıl itibariyle geçerli olması
zorunludur.

7 – Gerektiğinde kalite ve standarda ilişkin belgeler; Kalite ve standarda ilişkin belge
istenmesi halinde belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olmas
ı yeterlidir. Belgenin
Türk Akreditasyon Kurumu taraf
ından teyit edilmesi veya TÜRKAK akreditasyon markası taşımasıgerekir.

8- İhale konusu mal ve hizmetin yerine
getirilmesi için ilgili mevzuat
ında o iş için
özelolarak düzenlenen sicil
, izin, ruhsat vb. belgelerin
istekliler taraf
ından sunulmasına
ili
şkin hükümlere
idari
şartnamede yer
verilebilir
.

9- İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların
numuneleri, kataloglar
ı ve/veya fotoğrafları.

Geçici teminat

MADDE 17 – (1) Talimatın 11 ve 12 nci maddesi uyarınca yapılacak alımlarda

isteklilerden
teklif bedelinin
% 3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat al
ınır.

(2) Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türkiye’de mevcut bankaların teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri, kabul edilir.

(3) İhaleden
çekilen veya teklifi uygun görülmeyen isteklilerin teminat
ı federasyonca
iade edilir
.

Kesin teminat

MADDE
18
– (1) Talimatın 11 ve 12 nci maddesi uyarınca yapılacak alımlarda yükleniciden sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

Teminatın yatırılacağı
yer

MADDE
19
– (1) Nakit teminatlar federasyonun
banka hesab
ına yatırılır. Diğerkıymetli ayniyat tutanakla alınır ve federasyonda muhafaza edilir.Satın alınan mal veyahizmetin tam ve sağlam olarak alındığının anlaşılmasından sonra teminat ilgiliye iade edilir.

İhaleye
kat
ılamayacak
olanlar

MADDE
20
– (1) Aşağıda yazılı gerçek veya tüzel kişiler federasyon ihalelerine
giremezler;

a) 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 11 inci maddesinde belirtilenler,

b)Daha önce kendisine iş verildiği halde, şartnameye göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler ile sözle
şme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözle
şme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirmedi
ği tespit
edilip, 4734 say
ılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kamu
ihalelerine kat
ılmaktan
yasaklama getirilenler,

Dış alımlarda uygulanacak esaslar

MADDE
21
-(1) Mal ve hizmet alımlarının yurt içinden yapılması esastır. Ancak yurt
içinden temin edilmesi mümkün olmayan mal ve hizmet al
ımları Yönetim Kurulunun
gerekçeli karar
ı ile yurt dışından yapılabilir.

(2) Dış
alımla ilgili özel kuralların dışında, bu ihalelerde yurtiçi alım ihalelerindeki usul
ve
şartlar uygulanır. Yapılan fiyat mukayesesinde, malın teslim edileceği yere kadar yüklenici
taraf
ından karşılanacak bedeller ve alım yapılacak ülkeye göre ithalatın tabi olduğu gümrük
vergileri dikkate al
ınır. Dış alımların FOB teslim şekliyle yapılması esastır. Ancak işin
özelli
ğine göre CIF ve benzeri teslim şekillerinden biri seçilir ve şartnamede belirtilir.

Üzerinde alım bırakılacak isteklinin yasaklı olup olmadığının teyidi

MADDE 22 – (1) Mal ve hizmet alımlarında üzerinde ihale bırakılacak isteklinin
belirlenmesi a
şamasına gelindiğinde isteklilerin yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu
web sitesinden federasyonca sorgulan
ır.

Sözleşme ile ilgili hususlar

Madde 23 – (1) Talimatın 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca yapılacak mal ve hizmet
al
ımlarında Satınalma Komisyonu ile ihale Komisyonunun
kesinle
şen kararlarının işin
üzerinde b
ırakılana bildirilmesinden itibaren 5 gün
içerisinde sözle
şme
düzenlenmesi
zorunludur.

(2) Mal alımlarında işin üzerinde bırakılan tarafından alınacak malın sözleşme yapılma
süresi içerisinde eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde sözle
şme yapılması ve kesin teminat
al
ınması zorunlu değildir.

(3) Sözleşme yapılması zorunlu hallerde sözleşme imzalanmadan önce yüklenicinin
yasakl
ı olup olmadığının Kamu İhale Kurumu web sitesinden sorgulanması ve federasyona
al
ım tarihi
itibariyle vergi borcu, SGK prim borcu olmad
ığına dair belgeleri vermesi
zorunludur.

(4) ihale
üzerinde kalan isteklinin sözle
şme imzalamaması halinde ekonomik açıdan
ikinci en avantajl
ı istekli ile sözleşme yapılabilir.

İş artışı

Madde 24- (1) İşin sözleşmede belirtilen bedel üzerinden bitirilemeyeceğinin
anla
şılması durumunda yönetim kurulu kararı ile sözleşme bedelinin en fazla %20′ si
oran
ında iş artışına gidilebilir.

İş ortaklığı

Madde 25 – (1)Bu Talimat kapsamında yapılacak ihalelere iş ortaklığı olarak teklif
verilebilmesi mümkündür. ihaleye i
ş ortaklığı halinde katılınması halinde iş ortaklığı
beyannamesinin verilmesi zorunludur. İhalenin iş ortaklığı üzerinde bırakılması halinde
noterden tasdik ettirilmi
ş ortaklık sözleşmesi istenir.

(2) İşortaklıklarında Talimatın 16 ncı maddesinin mesleki ve teknik yeterlilik
kapsam
ında yer alan 1
ve 2 alt bentlerinde istenilen belgelerin bütün ortaklarca verilmesi,
di
ğer bentlerde
istenilen belgeler ile ekonomik ve mali yeterlilik kapsam
ında istenilen
belgelerin ortakl
ık oranına bakılmaksızın ortaklardan birisi tarafından verilmesi mümkündür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Muayene ve Kabul K
omisyonu

Muayene ve kabul komisyonu ve çalışma esasları

Madde
26-
(1) Bu Talimatın 9 uncu maddesi dışındaki esaslara göre satın alınan mal ve hizmetlerin istenilen nitelikte ve sayıda olduğunu tespit etmek üzere başkanın görevlendirmesiyle, alım komisyonlarında görevi olmayan bir yönetim kurulu
üyesi, federasyon personeli veya di
ğer kurul üyelerinden iki kişi olmak üzere üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu kurulur.

(2) Muayene ve kabul komisyonu, alınan malların şartnamede belirtilen esaslara uygun
nitelik, say
ı ve kalitede
olup olmad
ığını kontrol eder. Uygunluk
söz konusu de
ğil ise bir
tutanakla durum tespit edilir
. Federasyonca bu durumda yükleniciden alımı yapılacak malların
şartname
esaslar
ına uygun hale
getirilmesi istenir
. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
uygunluk içeren karar ve kabul tutana
ğı imzalanmadıkça mal bedeli ödenmez.

(3) Hizmet alımlarında ise hizmet ifasısırasında federasyon yetkililerince hizmetin
şartname
esaslar
ına uygunluğu kontrol edilir. Şartnameye aykırı hususlar tespit edilirse ödeme
esnas
ında şartnamedeki cezai hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çe
şitli
ve Son Hükümler

Talimat kapsamı dışındaki işler

MADDE 27 – (1) Uluslararası federasyonlarca ulusal ve uluslararası faaliyetler için
şart koşulan mal ve hizmet alımları esnasında bu Talimat hükümlerine uymayan hususların
varl
ığı halinde
yönetim kurulu karar
ı ile işlem yapılır.

Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

MADDE
28
– (1) Bu talimat kapsamında yapılan satın alma ve ihalelerde 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununun ceza ve ihalelerden yasaklarna
hükümleri aynen uygulan
ır.

(2)Bu Talimat
kapsam
ındaki işlemleri yürüten görevliler, yaptıkları iş ve işlemlerden
sorumludurlar.

Talimatta hüküm bulunmayan
haller

MADDE
29
– (1) Talimatta hüküm bulunmayan
hallerde genel hükümler kapsam
ında
yönetim kurulu karar
ı ile işlemyapılır.

Yürürlük

MADDE
30
– (1) Bu talimat Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Talimatı Türkiye HalterFederasyonu Başkanı yürütür.