Müsabaka Talimatı


HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

MÜSABAKA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1)Bu Talimatın amacı; Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilecek veya Federasyonun izni ile yurtiçinde organize edilecek her türlü müsabaka ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1)Bu Talimat; Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şampiyonaları, kupa müsabakaları, diğer müsabakalar ve Federasyonun izni ile organize edilen müsabakalardaki uygulama, esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 18.11.2006 tarih ve 26350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Federasyon : Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığını,

c) IWF : Uluslararası Halter Federasyonunu,

ç) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

d) Antrenör : Halter dalında eğitim gördüğü kademedeki belge sahibi antrenörü,

e) Sporcu : Müsabakalarda lisanslı olarak yarışan sporcuyu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Bildirim

Madde 5-(1)Müsabakaya katılacak illerin sporcu sayılarını ve isim listelerinin (sporcuların sıkletleri ile birlikte) müsabakanın başlangıç tarihinden 10 iş günü önce federasyona gönderilmesi gerekmektedir. Ancak; başvurunun son günü resmi tatile denk geldiği takdirde, takip eden ilk iş gününde federasyona faks ile bildirilir.

Teknik Toplantı

Madde 6- (1)Müsabakalarla ilgili teknik toplantı müsabaka başlangıcından 1 gün önce Saat: 18.30’da müsabakanın yapılacağı mahallin İl Müdürlüğünde veya belirlenecek başka bir yerde yapılır. Teknik toplantıya tüm antrenörlerin, kulüp temsilcilerinin ve ilk gün sabah seansında görevli hakemlerin iştirak etmeleri zorunludur. Müsabakaların açılış seremonisinin saati ve şekli teknik toplantıda belirlenir ve seremoniye her takımdan 2 erkek ve 2 bayan sporcu spor kıyafetleri ile katılır.

(2) İl Müdürlüğünce tasdik edilen ve müsabakaya katılacakların adı, soyadı ve görevi (idareci, antrenör) ile sporcuların adı, soyadı ve sıkletini açık olarak belirten listeler teknik toplantıdan 1 saat önce federasyon görevlisine ibraz edilecektir. Ödemeler bu listeye bağlı kalınarak yapılır.

(3)İllerden getirilen onaylı listede hiçbir surette silinti, kazıntı ve ekleme yapılamaz. Sadece sporcuların sıkletlerinde değişiklik yapılabilir. İl Müdürlüğünce onaylı listede ismi olmayan sporcular müsabakaya katılamaz.

(4)Teknik toplantıda sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından listeye yazılan sporcu, sıkletin dışında, bir alt veya bir üst sıklette müsabakalara kabul edilmez. Müsabakalarda baraj uygulaması yapılır.

Katılım

Madde 7.(1) Ferdi Türkiye Şampiyonalarında erkeklerde 1-5 sporcu getiren illerin 1 Antrenöre, 6-10 sporcu getiren illerin en az 6 sporcusunun barajı gecmesı halınde 2 Antrenöre harcırah ödenır. 10 dan fazla sporcu getiren illerin barajı gecen her 5 sporcusu ıçın ilaveten 1 Antrenöre harcırah ödenir.Ferdi Türkiye Şampiyonalarında bayanlarda 1-4 sporcu getıren illerın 1 Antrenöre,5-8 sporcu getıren illerın en az 5 sporcusunun barajı geçmesı halinde 2(iki) Antrenorüne harcırah odenır. 8 den faza sporcu getıren illerin her gecen 4 sporcusu ıcın ilaveten 1 Antrenöre harcırah odenır.

madde 7.(2) Kulüp ve Takım müsabkalarında önceden bıldırmek suretıyle baraj uygulaması ve klasman uygulaması yapılır. Kulüp veya Takımlar Türkiye Şampiyonalarında yarısmaya katılmak ıcın her kulüp veya takım asgarı 4erkek veya 3 bayan sporcudan oluşmalıdır. Teknık toplantıda bu asgarı şartları taşıyan kulüpler yarışmaya katılabılır. Ancak yarısmalar esnasında herhangı bır nedenle bu asgarı sartların altında sporcunun yarısması halınde ılgılı kulüplerın ve takımların puanları hesaplanmaz. Kulüpler veya Takımlar Türkiye Şampiyonalarında erkeklerde, 4 sporcuyla katılan kulübün 1 Antrenörüne,4-8 sorcuya yarışan kulübün en az 5 sporcusunun barajı geçmesı halınde 2 Antrenörune ödeme yapılır. Kulüpler veya Takımlar Türkiye Şampiyonasında Bayanlarda 3 sporcusuyla yarısan kulüp ve takım 1antrenörüne, 3-7 sporcusuyla yarısan kulübün veya takımın 4 sporcusunun barajı gecmesı halınde 2 antrenörüne ödeme yapılır.Ferdi Kulüpler ve Takımlar Türkiye Şampiyonalarında barajı gecen sporculara ödeme yapılır.

 

madde 7(3) Müsabakalarda sporcu ve hakemler lisansları ile, Antrenörler ise Antrenör belgelerıyle katılırlar.

 

madde 7(4) Müsabakalarda ilgili sporculara sadece illerden veya kulüplerinden gelen resmı yazıda ismi olan Antrenörler eşlik edebilir.

Kıyafet

Madde 8- (değişiklik tarihi 12.02.2009) (1)Müsabakalara katılan tüm şahıslar, Uluslararası Halter Federasyonunu ve Federasyonun müsabaka kurallarına uygun giysilerle müsabakalara iştirak eder. Sporcular ve antrenörler salon içerisinde eşofmanları ile bulunur. Federasyon görevlileri, görevli hakemler, sağlık ve doping kontrol ekibi, yarışması yapılan kategorinin sporcuları ve bu sporcuların antrenörleri dışındaki kişilerin yarışma alanı, ısınma alanı ve doping kontrol alanına girmeleri yasaktır.

(2)Hakemler IWF ve Merkez Hakem Kurulu kurallarına göre giyinir. Merkez Hakem Kurulu kararıyla özel kıyafet giyilmesi mümkündür.

İtirazlar

Madde 9-(1)Müsabakalarla ilgili her türlü itiraz, Federasyon temsilcisine yapılır. Federasyon temsilcisi kendisi veya gerektiğinde Gözlemci ve Merkez Hakem Kurulundan alacağı birer üye ile birlikte ve anında karar verilir. Anında karar verilmesine imkan bulunmayan hususlarda konu, temsilci tarafından Federasyona iletilir. Federasyon Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

Cezalar

Madde 10-(1)Müsabakalarda cezayı gerektiren hallerde bulunan sporcular, antrenörler, hakemler, kulüp yöneticileri, kulüpler hakkında Federasyonun Disiplin talimatı hükümleri uygulanır.

Kategoriler

Madde 11-(1)Halter Müsabakaları; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, masterlar olmak üzere 5 kategoride düzenlenir. Bu kategoriler yaş esasına göre düzenlenmekle birlikte alt kategoridekiler üst kategorideki müsabakalara iştirak edebilir. Üst kategoridekiler alt kategorideki müsabakalara iştirak edemezler. Yaş hesabı müsabakanın yapıldığı yıl esas alınarak sporcunun doğum yılı çıkartılmak suretiyle yapılır.

(2)Minikler kategorisinde yarışanlar kendi kategorileri hariç diğer kategorilerde yarışamazlar. Masterlar kategorisinde yarışan sporcular ise aynı müsabakada olmamak şartıyla büyükler kategorisinde yarışabilir.

(3)Yaş Kategorileri

a) Minikler 11 -12 yaşında olan ve 13 yaşından gün almamış küçükler,

b)Yıldızlar, 13-14-15-16–17 yaşında olan ve 18 yaşından gün almamış küçükler,

c) Gençler, 18–19–20 yaşında olan ve 21 yaşından gün almamışlar,

ç) Büyükler, 21 yaş ve daha büyükler,

d) Mastırlar, 35–40 yaş, 41–45 yaş, 46- 50 yaş 51 yaş ve üzeri

(4) Siklet Kategorileri(Kg.)

a) Minik Erkekler : 35, 40, 45, 50, 55, 60, +60

b) Minik Bayanlar : 30, 35, 40, 45, 50, +50

c) Yıldız Erkekler : 50, 56, 62, 69, 77, 85, 94, +94

ç) Yıldızlar Bayanlar : 44, 48, 53, 58, 63, 69, +69

d) Genç Erkekler : 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105

e) Genç Bayanlar : 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75

f) Büyük Erkekler : 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105

g) Büyük Bayanlar : 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75

ğ) Mastırlar (Erkekler) : 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Müsabaka Barajı

Madde 12-(1)Yönetim Kurulunun kararı ve önceden ilan edilmek şartıyla müsabakalarda belli barajın üzerinde kaldırış yapan veya sıkletinde belli klasmana giren sporculara ödeme yapılır.

(2)Sıkletlerinde belirlenen barajlardan herhangi birini ( koparma veya silkme) geçen sporcu barajı geçmiş sayılır.

(3)Müsabakalarda barajı aşamayan sporcular kulüp, il müdürlüğü veya kendi imkanlarıyla müsabakaya katılabilir.

Ödemeler

Madde 13-(1)Müsabakalara lisanssız veya içinde bulunulan yılın vizesi olmayan sporcular iştirak ettirilemez.

(2)Kafilelerin; geldikleri ilin resmi dairelerinden (Belediye, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden) aldıkları tüm illeri gösteren il rayiçlerini, İl Müdürlüğüne tasdik ettirerek getirmeleri zorunludur. Böyle bir rayiç getirilmediği takdirde Federasyonda bulunan rayiç üzerinden ödeme yapılır.

(3)Koparma ve silkmede sıfır çeken veya her iki teknikte de barajı geçemeyen sporculara Federasyonca herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4)Ödemeler, sporcunun lisansının ait olduğu ile göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Ödüller

Madde 14- (değişiklik tarihi 25.04.2008) (1)Müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporculara madalya, kulüp ve takım müsabakalarında ilk altı takıma veya kulüplere kupa verilir.

(2)Kulüp veya takım müsabakalarında takım puanlaması toplam dereceye göre yapılır.

Temsilci, Gözlemci

Madde 15-(1)Federasyon Başkanı ve Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde müsabakalara bir temsilci tayin edilir. Bulunmaları halinde bu görevi Yönetim Kurulu üyeleri yürütür. Temsilci müsabakanın idari ve mali sorumlusudur.

(2)Müsabakanın teknik işlerinden müsabaka gözlemcisi sorumludur. Gözlemciler, Başkanın onayı ile, sporcu ve kulüpler bağlamında müsabakayla ilgisi olmayan kişiler arasından seçilir. Gözlemci görevlendirildiği müsabakada ( antrenör, hakem, idareci, sporcu gibi ) başka görev yapamaz. Federasyon ve IWF kurallarına göre müsabaka organizasyonunu sağlar ve müsabakanın raporunu hazırlar.

Doping Kontrolü

Madde 16-(1) Federasyonun belirleyeceği Müsabakalarda Federasyonun kararı ve uygulama şekline göre doping kontrolü yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması

Madde 17-(1)Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 18-(1)Bu Talimat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – (1)Bu Talimat hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı yürütür.

Müsabaka Talimatı (Karar Tarihi : 25.12.2007 Yayın Tarihi : 12.03.2008)

Müsabaka Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Karar Tarihi : 20.02.2008 Yayın Tarihi : 25.04.2008)

Müsabaka Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Karar Tarihi : 09.02.2009 Yayın Tarihi : 12.02.2009)

Müsabaka Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Karar Tarihi : 20.03.2009 Yayın Tarihi : 06.04.2009)